III konkurs filmowy

 

Regulamin III KONKURSU FILMOWEGO
„ JA I ŚWIAT WOKÓŁ MNIE”

§ 1.

ORGANIZATOR I PATRONI

 1. Organizatorami konkursu  są:
  Galeria Działań w Warszawie  ul. Marco Polo 1,
  LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha w Warszawie,
  Wydział Kultury m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursynów
 2.  Wsparcie finansowe Urzędu Dzielnicy URSYNÓW m.st.Warszawy
 3. Patronat medialny nad konkursem sprawuje: Tygodnik „PASSA”

§ 2.

 GŁÓWNYM CELEM KONKURSU JEST:.

 • Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu
 • Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych
 • Popularyzacja filmowania jako sposobu kształtowania wrażliwości społecznej i estetycznej
 • Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej, artystycznej oraz do lepszego poznania swojego środowiska społeczno-kulturowego i historycznego
 • Promocja młodych talentów

§ 3.

TEMAT KONKURSU: „JA I ŚWIAT WOKÓŁ MNIE”

§ 4.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół  ponadgimnazjalnych, Uczestnikami konkursu mogą być osoby mieszkające w dzielnicy Ursynów lub uczące się na jej terenie.
 2. Praca może być zgłoszona przez uczestnika indywidualnego lub przez grupę reżyserską, przy czym wszyscy uczestnicy konkursu muszą spełniać powyższe warunki.
 3. Zgłoszona grupa reżyserska może liczyć maksymalnie trzy osoby.

§ 5.

PRACA KONKURSOWA

 1. Uczestnicy konkursu przedstawiają, zapisaną na płycie CD-ROM, jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 15. minut.
 2. Indywidualni uczestnicy konkursu lub grupy reżyserskie mają za zadaniew oryginalny sposób przedstawić temat konkursu.
 3. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji
  (np. reportażu, filmu dokumentalnego lub komediowego) oraz technice (np. animacji).
 1.  Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: problematyka (ujęcie tematu konkursu), walory intelektualne i artystyczne, pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne.
 2. Praca zapisana na płycie DVD+R winna być zapakowana i opatrzona godłem. Do pracy powinna zostać załączona wypełniona karta zgłoszeniowa w kopercie – zaklejonej i też oznaczonej godłem.
 3. Wszystko razem zapakowane w kopercie z napisem :

III KONKURS„ Ja i świat wokół mnie” .

 1. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 2. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkurs wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w Galerii Działań, ul. Marco Polo 1 lub na stronie internetowej LXIII LO.

§ 6.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 20 maja 2013 roku do godz. 15.00 w sekretariacie LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha, ul. Hirszfelda 11 lub w Galerii Działań, ul. Marco Polo 1 /do godz.19.00/
 2. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, zgodą na projekcję filmu podczas podsumowania konkursu oraz wykorzystanie fragmentów filmu w materiałach promocyjnych (publikacje na stronie internetowej Galerii Działań, LXIII Liceum Ogólnokształcącego im.L.Kossutha  w Warszawie), w krótkich materiałach video, czy materiałach informacyjno-promocyjnych zamieszczanych w mediach) wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.Nr.133 poz. 883)
 3. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych i gwarantuje, że filmy przekazane do konkursu nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Jednocześnie Organizator zastrzega prawo do pozostawienia kopii filmów w archiwum Konkursu i możliwości projekcji filmów w celach non-profit.
 4. Zwrot filmów, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu, jest możliwy wyłącznie na koszt autora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zaistniałe podczas wysyłki filmów
 5. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym oraz nie zachowanie warunków regulaminu

§ 7.

PRACA JURY KONKURSU

 1. Prace konkursowe oceniać będzie pięcioosobowe Jury, w którego składzie znajdą się: filmoznawca, krytyk sztuki, artysta plastyk, nauczyciel polonista, dziennikarz
 2. Obradami Jury kieruje Przewodniczący, powołany z grona jurorów.
  Procedura wyłaniania laureata jest protokołowana. Twórcy najlepszych filmów (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowani cennymi nagrodami.
  Przewiduje się także dwa wyróżnienia.
 3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 4 czerwca 2013 roku w czasie XVIII Spotkań Artystycznych w LXIII Liceum Ogólnokształcącymi im. Lajosa Kossutha, ul. Hirszfelda 11
 4. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie, zostaną zdyskwalifikowane.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu, które będzie pracować w oparciu o Regulamin Konkursu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury.
Skip to content