Misja i wizja LXIII LO im. Lajosa Kossutha w Warszawie na lata 2021-2026

Koncepcja pracy szkoły jest realizowana poprzez cele i zadania zawarte w aktualizowanych na bieżąco dokumentach szkolnych, opartych na odpowiednich podstawach prawnych, takich jak:

 • Statut szkoły
 • Plan pracy szkoły,
 • Program wychowawczo -profilaktyczny,
 • Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
 • Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.

Koncepcja pracy jest dokumentem szkoły, dzięki któremu możliwe jest zaplanowanie jej rozwoju na najbliższe lata, wytyczenie kierunków dalszych działań edukacyjnych i wychowawczych. Monitorowanie działań i ewentualne korygowanie założeń koncepcji prowadzi w efekcie do ewaluacji jej realizacji.

W analizowaniu i modyfikowaniu koncepcji szkoły biorą udział: dyrektor, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie i ich rodzice. Koncepcja pracy szkoły jest otwarta i modyfikowana na podstawie wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, zebrań Rady Pedagogicznej, spotkań z rodzicami, pracy zespołów przedmiotowych, wyników ewaluacji wewnętrznej oraz obserwacji prowadzonych przez nauczycieli.

WIZJA SZKOŁY

LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha w Warszawie to szkoła otwarta na współpracę z rodzicami, ukierunkowana na tworzenie silnych więzi międzyludzkich, kultywująca szkolne tradycje oraz zacieśniająca współpracę z instytucjami działającymi na terenie kraju. 

Jest to szkoła przyjazna dla uczniów, gwarantująca im poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego przy pomocy dobrego i skutecznego nauczania. Panuje tu  przyjazna atmosfera zarówno wśród  uczniów jak  i nauczycieli. Zapewnia ona wysokie standardy kształcenia, wychowania i opieki.

  Kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek dla drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego, by mogli sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Promuje przedsiębiorczość i kreatywność. Poprzez modyfikowanie kierunków kształcenia, metody i formy pracy, przygotowuje absolwenta do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w dorosłym życiu, działania zespołowego, podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku oraz aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Szkoła dba o relacje międzykulturowe, międzywyznaniowe. Dysponuje bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Organizuje wycieczki, badania plenerowe, wyjazdy zagraniczne, wymiany. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli stosujących nowatorskie metody nauczania. Skutkuje to dobrymi osiągnięciami w olimpiadach, konkursach i na maturze. Mamy nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie, tablice interaktywne, projektory, co zapewnia komfort pracy uczniom i nauczycielom. 

Uczniowie mają zapewnioną opiekę medyczną i psychologiczną. Odpowiednie wykształcenie, podejście i duże zaangażowanie pedagoga i psychologa szkolnego oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie pozwalają na jak najszybsze rozwiązanie problemów wychowawczych. Profesjonalizm, jakimi się wykazują, zapewnia pełną anonimowość, fachową pomoc i wsparcie.

Zadaniem społeczności szkolnej jest wypracowanie uznania i prestiżu w środowisku lokalnym.

MISJA SZKOŁY

Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. 

Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki. Szkoła przygotowuje uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie tolerancji i respektowania potrzeb innych ludzi, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki i pracy, poznawanie zasad współżycia społecznego, zachęcanie do działania zespołowego, uświadamianie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Uczy uczciwości, odpowiedzialności, poczucia własnej wartości, szacunku dla trwałych wartości ludzkich.

Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, kreuje postawy twórcze, aktywne, nacechowane wartościami humanistycznymi, uczy gotowości do inicjatyw i pracy zespołowej. Rozwija ciekawość poznawczą uczniów, motywuje ich do uczenia się i rozwijania umiejętności dzięki stosowanym przez nauczycieli aktywizującym metodom pracy. Placówka daje uczniom szansę rozwoju umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz zdolności do wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji.

Nauczyciele troszczą się o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, wybierając formy i metody pracy oraz przedstawiając szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Misję szkoły realizujemy poprzez zadania zawarte w planie pracy szkoły, programie wychowawczym i programie profilaktyki.

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszej szkoły:

 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji i odpowiednio je wykorzystuje,
 • umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć, 
 • szybko i dobrze odnajduje się w nowych miejscach i sytuacjach,
 • jest odpowiedzialny za planowanie, organizację, ocenianie swojej nauki i zachowania,
 • zostaje wyposażony w bogatą wiedzę i wysoki poziom umiejętności,
 • umie rozpoznawać własne potrzeby edukacyjne zgodnie ze strategią uczenia sięprzez całe życie,
 • postępuje uczciwie w każdej sytuacji, ma trwały system wartości,
 • jest wrażliwy, kulturalny, tolerancyjny, otwarty na potrzeby innych,
 • ma poczucie własnej wartości, jest kreatywny, przedsiębiorczy,
 • dba o zdrowie własne i innych,
 • jest patriotą, szanuje swój kraj, język, tradycje,
 • dba o rozwój intelektualno-emocjonalny,
 • rozwija zainteresowania, talenty i pasje, 
 • potrafi pracować zespołowo,
 • jest gotów podjąć dalszą naukę na studiach wyższych, 
 • godnie reprezentuje swoją byłą szkołę na uczelniach wyższych,
 • jest otwarty na nowe pomysły, nowatorskie działania i rozwiązania,
 • aktywnie funkcjonuje na rynku pracy.
Skip to content