WO

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE  

W LXIII LO IM. LAJOSA KOSSUTHA W WARSZAWIE

 §1. Podstawa prawna

Wewnątrzszkolne Ocenianie w LXIII Liceum Ogólnokształcącym im. L. Kossutha w Warszawie tworzy się na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych  ( Dz. U. z dn. 11.05.2009r) i zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra MEN z dnia 1 września 2009 r., z późniejszymi zmianami.

§2. Założenia ogólne

Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest procesem polegającym na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności wynikających z programów nauczania, a także rozpoznawaniem przez wychowawcę klasy, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia realizowania przez ucznia danej klasy zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz formułowaniu oceny.

§3. Cele Wewnątrzszkolnego Oceniania

 1. Ujednolicenie systemu oceniania pod względem wymagań i ocen.
 2. Stworzenie jasnych, zrozumiałych i dostępnych kryteriów oceny.
 3. Motywacja uczniów do nauki, rozwijania zdolności i umiejętności.
 4. Dostarczenie użytecznej informacji zwrotnej dla uczniów i rodziców o postępach w nauce.
 5. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu rozwoju (przygotowanie do egzaminów).
 6. Ewaluacja procesu uczenia się i nauczania.
 7. Pomoc nauczycielom w doskonaleniu i doborze metod nauczania.

§4. Wewnątrzszkolne  Ocenianie

 1. Obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie
  o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Obejmuje ocenianie.
  1. bieżące (cząstkowe),
  2. klasyfikacyjne śródroczne,
  3. klasyfikacyjne końcoworoczne.
 3. Obejmuje ocenianie zachowania.
 4. Obejmuje przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych  
  i sprawdzających.
 5. Obejmuje ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych oraz ustalenie trybu uzyskiwania przez uczniów oceny wyższej od przewidywanej.
 6. Obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem szkolnych standardów wymagań wynikających z wizji absolwenta naszego liceum.


 

§5. Szkolne standardy wymagań

Dążymy do tego, aby absolwent naszej szkoły umiał:

 1. korzystać z różnorodnych źródeł informacji;
 2. w twórczy sposób rozwiązywać problemy, stosując zdobytą wiedzę w nowych  
  sytuacjach;
 3. funkcjonować w społeczeństwie, przestrzegać zasad współżycia społecznego,
 4. efektywnie współdziałać w zespole;
 5. określić mocne strony swej osobowości;
 6. żyć w zgodzie z otaczającą przyrodą, być jej cząstką.

§6. Funkcje oceny

 1. Motywująca – stwarzanie takich sytuacji, aby każdy uczeń mógł osiągnąć sukces  
  i przeżyć dumę z tego, co dokonał.
 2. Informacyjna – dla ucznia i rodziców – informuje ich o poziomie osiągnięć;  
  dla nauczycieli – o efektywności wybranego programu i metod nauczania;  
  dla nadzoru pedagogicznego – o efektywności procesu nauczania i uczenia się.
 3. Kontrolująca – dla ucznia i rodziców – umożliwia bieżące wychwycenie braków  
  i stwarza szansę szybkiego nadrobienia zaległości.
 4. Wartościująca – różnicuje i uporządkowuje wiadomości uczniów zgodnie z przyjętą skalą, informuje, w jakim stopniu uczeń przygotowany jest do dalszego kształcenia.

§7. Jawność oceny

1.     Oceny są jawne.

2.     Każdy nauczyciel jest zobowiązany na początku roku szkolnego poinformować uczniów
i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, kryteriach ocen oraz warunkach i trybie uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych.

a.        Uczniowie są informowani na pierwszej lekcji przez nauczyciela  
przedmiotu.

b.       Rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informacje bezpośrednio 
u nauczyciela przedmiotu.

3.     Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz  
rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania, w tym  
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

a.        Uczniowie informowani są na pierwszej godzinie wychowawczej.

b.       Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu.

4.     Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu (na terenie szkoły) sprawdzone i ocenione prace klasowe oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia na zasadach ustalonych  
z nauczycielem.

5.     Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel przedstawia uzasadnienie oceny.

6.     O postępach i trudnościach ucznia w nauce, wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) podczas zebrań z rodzicami i dni otwartych, których harmonogram podaje na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

7.     Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa

8.     W sprawach niecierpiących zwłoki, wychowawca lub nauczyciel zaprasza rodziców do Szkoły na indywidualną rozmowę lub przeprowadza ją telefonicznie. Fakt ten         odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

9.     Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy odbywają się pod warunkiem, że nie zakłóca to pracy nauczyciela.

§8. Zasady opracowania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania

1.     Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć   edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.

2.     Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym  
z programu nauczania tylko wówczas gdy:

o    Rodzice dołączają opinię z poradni do dokumentów składanych przy zapisie do klasy pierwszej.

o    Rodzice dostarczą opinię w trakcie roku szkolnego, zaraz po jej otrzymaniu, jeśli uczeń był badany w trakcie roku szkolnego.

o    Uczeń prowadzi zeszyt ćwiczeń, zgodny z zaleceniami pedagoga szkolnego.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków     wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

§9. Kryteria ocen z zajęć edukacyjnych

1.     Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a.        w całości opanował program z danego przedmiotu oraz posiadł wiedzę
 i umiejętności znacznie wykraczające poza realizowany program nauczania,

b.       samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

c.        znajduje odkrywcze, nietypowe rozwiązania problemów, w tym – zadań znacznie wykraczających poza program nauczania,

d.       osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

2.     Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a.        opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony przez realizowany program,

b.       sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami w praktyce,

c.        rozwiązuje samodzielnie różnorodne, w tym także niestandardowe, problemy.

3.     Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a.        rozumie i poprawnie stosuje określone w programie terminy, pojęcia i fakty,

  1. rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania,
  2. posługuje się zdobytą wiedzą w różnych sytuacjach problemowych.

4.     Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe zawarte
     w podstawie programowej i programie nauczania.

5.     Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1. ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie programowej, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z zajęć edukacyjnych w dalszym toku nauki,
  2. zna większość elementarnych terminów, pojęć i faktów, rozwiązuje (wykonuje)
   z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.

6.     Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie programowej, w stopniu umożliwiającym dalsze zdobywanie wiedzy z danych zajęć edukacyjnych.

§10 Bieżące ocenianie (skala i sposób formułowania ocen bieżących)

1.       Uczeń jest oceniany na podstawie prac klasowych, kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac domowych, pracy na lekcji, reprezentowanych przez siebie umiejętności praktycznych, opracowanych i prezentowanych referatów, wystąpień, pokazów itp.

2.       Każdy nauczyciel ma prawo stosować i oceniać każdy obszar aktywności ucznia,  który służy osiąganiu określonych wcześniej umiejętności przedmiotowych.

3.       Prace klasowe są zapowiadane przynajmniej na tydzień przed ich terminem,
z jednoczesnym podaniem zakresu materiału, jaki będzie wymagany na sprawdzianie,
i fakt ten odnotowany jest w dzienniku z datą wpisu.

4.       Przed pracą klasową nauczyciel informuje uczniów o zakresie materiału, objętego sprawdzianem. Nauczyciel decyduje o konieczności przeprowadzenie lekcji powtórzeniowej.

5.       Nauczyciel ma obowiązek dać do wglądu uczniowi sprawdzoną zarówno kartkówkę jak i pracę klasową.

6.       Prace klasowe muszą być omówione przy oddaniu (analiza błędów i poprawa w zależności od potrzeb zespołu klasowego). Należy podać kryteria oceniania prac klasowych.

7.       Możliwość poprawiania ocen cząstkowych, ilości nieprzygotowań oraz zaliczania prac klasowych w przypadku nieobecności ucznia, regulują indywidualne ustalenia poszczególnych nauczycieli zawarte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO). Tryb poprawiania ocen cząstkowych związany jest ze specyfiką przedmiotu. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania oceny uzyskanej z pracy klasowej. Szczegółowe ustalenia znajdują się w PZO.

8.       W jednym dniu może się odbyć tylko jedna praca klasowa z wyjątkiem sytuacji, kiedy termin pracy klasowej został zmieniony na prośbę uczniów lub z innych ważnych przyczyn.

9.       Uczeń chory nie przychodzi do szkoły „tylko” na sprawdzian bądź poprawę.


 

10.    Oceny z pisemnych sprawdzianów i prac klasowych odpowiadają wykonaniu pracy sprawdzającej w podanych procentach (wyjątek – punkty 10a, 10b i 10c):

Ocena:

niedostateczny

0%

29%

 

Ocena:

dopuszczający

30%

54%

 

Ocena:

dostateczny

55%

70%

 

Ocena:

dobry

71%

84%

 

Ocena:

bardzo dobry

85%

95%

 

Ocena:

celujący

96% -100%

i wiadomości wykraczające poza program.

 

10a.  Z obowiązkowych przedmiotów maturalnych: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego próg procentowy na ocenę dopuszczającą wynosi 40 %. Pozostałe przedziały procentowe pozostają bez zmian.

10b. Od klasy drugiej z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym próg procentowym na ocenę dopuszczającą wynosi 45 %. Pozostałe przedziały procentowe pozostają bez zmian.

10c. Ze sprawdzianu semestralnego próg procentowy na ocenę dopuszczającą wynosi
35 %. Pozostałe progi procentowe pozostają bez zmian.

11.    Nie można pytać na ocenę ani robić sprawdzianów na lekcji, która w ciągu danego dnia pojawiła się jako zastępstwo za inną lekcję, a nie znajduje się w stałym planie zajęć tego dnia.

12.    W szkole obowiązuje skala ocen zgodna z Rozporządzeniem MEN. Dopuszczalne są znaki „+” i „-„ w ocenach bieżących; znaków „+” i „-„ nie stosujemy przy ocenach semestralnej i rocznej.

§11. Ocenianie zachowania ucznia

1.   Śródroczna i końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia                                 w szczególności:

§  wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

§  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej i klasowej,

§  dbałość o honor i tradycję szkoły,

§  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

§  właściwe zachowanie na lekcjach i poza nimi, na terenie szkoły i poza nią,

§  kulturę osobistą oraz właściwy stosunek do nauczycieli, personelu administracyjnego i technicznego szkoły oraz kolegów,

§  dbałość o mienie, czystość i estetykę szkoły,

§  dbałość o wygląd osobisty (nie odbiegający od zasad przyjętych 
w regulaminie szkoły),

§  noszenie identyfikatora w widocznym miejscu, zmianę obuwia,

§  zakaz picia alkoholu, zakaz palenia papierosów (w tym także
e-papierosów), zakaz posiadania, dystrybucji i używania narkotyków,

§  dbałość o kulturę języka,

§  godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią.

2.  Z obowiązującej aktualnie skali ocen nasza Szkoła wybrała ocenę dobrą jako podstawową, stanowiącą o zachowaniu, do którego Szkoła nie ma zastrzeżeń.  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki z niżej podanych:

a.    przestrzega prawa Szkoły, zapisanego w Statucie i Regulaminie Szkoły,

b.   ma nie więcej niż 5 spóźnień i nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze,

c.    jest systematyczny i obowiązkowy,

d.   rozwija swoje talenty i zdolności,

e.   chętnie służy radą i pomocą,

f.     bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych,

g.    dba o wspólne mienie i porządek na terenie Szkoły,

h.   nie używa słów wulgarnych i obraźliwych,

i.     przestrzega zasad bezpieczeństwa,

j.     nie zażywa, nie przynosi i nie przechowuje żadnego rodzaju środków uzależniających,

k.    odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników Szkoły oraz swoich kolegów,

l.     nie stosuje przemocy w żadnej formie,

m.  przestrzega podstawowych zasad dobrego wychowania i jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki z niżej podanych:

a.    spełnia wymagania zachowania dobrego (z wyjątkiem punktu b. kryteriów na ocenę dobrą),

b.   ma nie więcej niż 3 spóźnienia w semestrze i nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych;

c.    umie dostosować styl swoich wypowiedzi do sytuacji,

d.   współorganizuje imprezy klasowe lub szkolne.

Ocenę  wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki z niżej podanych:

a.    spełnia wymagania zachowania bardzo dobrego( z wyjątkiem pkt. b kryteriów na ocenę bardzo dobrą),

b.   ma nie więcej niż 3 spóźnienia w semestrze i nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione;

c.    godnie reprezentuje Szkołę na zewnątrz – bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych, obchodach rocznic, imprezach, promujących Szkołę itd.

d.   angażuje się w pracę społeczną na terenie Szkoły i poza nią,

e.   swoim zachowaniem i stosunkiem do obowiązków może służyć za wzór postępowania dla innych.

Ocenę  poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki z niżej podanych:

a.    przestrzega prawa Szkoły, zapisanego w Statucie i Regulaminie Szkoły,

b.   ma powyżej 5, nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 12 spóźnień w semestrze,

c.    przestrzega podstawowych zasad dobrego wychowania i jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń,

d.   odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników Szkoły, rodziców 
i rówieśników,

e.   dba o dobre imię Szkoły,

f.     stara się być koleżeński i sumienny w wykonywaniu obowiązków i poleceń,

g.    szanuje mienie własne, cudze i szkolne,

h.   przestrzega zasad bezpieczeństwa,

i.     nie zażywa, nie przynosi i nie przechowuje środków uzależniających,

j.     nie stosuje przemocy,

k.    przestrzega ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych  
i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych,

l.     nie zakłóca przebiegu zajęć edukacyjnych przez niewłaściwe zachowanie się.

Ocenę  nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego zachowanie odpowiada jakiejkolwiek, choćby jednej, z niżej wymienionych postaw, nie akceptowanych przez Szkołę:

a.    ma powyżej 20, nie więcej niż 50 godzin nieusprawiedliwionych /bez uwzględniania innych kryteriów/,

b.   ma ponad 12 spóźnień, przeszkadza innym w nauce lub nauczycielom 
w prowadzeniu lekcji,

c.    lekceważąco odnosi się do pracowników Szkoły lub kolegów,

d.   nie dba o mienie wspólne na terenie Szkoły,

e.   używa wulgarnego słownictwa,

f.     pali papierosy,

g.    wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób nieuczciwy – ściąga, przepisane od innych prace przedstawia jako własne, narusza prawa autorskie, dopuszcza się plagiatu, przynosi sfałszowane usprawiedliwienia,

h.   za swoje zachowanie został ukarany ostrzeżeniem dyrektora Szkoły,

i.     do zachowania ucznia również poza Szkołą zgłasza zastrzeżenia Straż Miejska lub Policja.

Ocenę  naganną otrzymuje uczeń, którego zachowanie odpowiada jakiejkolwiek (choćby jednej) z niżej wymienionych postaw, nieakceptowanych przez Szkołę:

a.    ma więcej niż 50 godzin nieusprawiedliwionych /bez uwzględnienia innych kryteriów/,

b.   swoim zachowaniem negatywnie wpływa na rówieśników,

c.    nie szanuje godności osobistej pracowników Szkoły lub kolegów,

d.   godzi swoim zachowaniem lub kulturą osobistą w dobre imię Szkoły,

e.   jest animatorem sytuacji, w sposób bezpośredni zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,

f.     dopuszcza się aktów wandalizmu na terenie Szkoły lub poza nią,

g.    stosuje wobec innych przemoc,

h.   dopuścił się (nawet incydentalnie) użycia w Szkole lub poza nią narkotyków, alkoholu, broni,

i.     dopuścił się kradzieży,

j.     popada w konflikty z prawem,

k.    za swoje zachowanie został ukarany naganą Dyrektora Szkoły.

3. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

4.     Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych są  zapisane w „Regulaminie usprawiedliwiania nieobecności”, który jest załącznikiem do WO.

5.      Uczniowie, którzy w danym miesiącu uzyskali 100% frekwencji i nie mają uwag za złe zachowanie, otrzymują dodatkowe nieprzygotowanie z wybranego przez siebie przedmiotu.

§12. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna

1.         Rok szkolny dla klasy pierwszej i drugiej dzieli się na 2 semestry.

2.         W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie:

§  śródroczne  – wg harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego.

§  końcoworoczne – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego.

3.    klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna – w danym roku szkolnym  polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali:

o  celujący – 6

o  bardzo dobry – 5

o  dobry – 4

o  dostateczny – 3

o  dopuszczający – 2

o  niedostateczny – 1

     oraz oceny zachowania wg skali:

o  wzorowe

o  bardzo dobre

o  dobre

o  poprawne

o  nieodpowiednie

o  naganne.

4.                  Nauczyciel, wystawiając ocenę śródroczną i końcoworoczną z przedmiotu, musi uwzględnić średnią ważoną. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie może być niższa niż wynika to ze średniej ważonej, o ile zostały spełnione wszystkie warunki zawarte
w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (wyjątek – punkt 4a). Wagi za poszczególne oceny zawarte są w PZO.

4a. Ocena może być obniżona w dół o jeden, gdy frekwencja ucznia na zajęciach
z danego przedmiotu jest niższa niż 70%.


 

5.     Progi średniej ważonej są przeliczone na stopnie w następującej skali:

       0,00 – 1,67     niedostateczny

       1,68 – 2,59    dopuszczający

       2,60 – 3,59    dostateczny

       3,60 – 4,59    dobry

       4,60 –5,49     bardzo dobry

       5,50 – 6,00    celujący

6.    Oceny klasyfikacyjne ustalają z przedmiotów – nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a oceny z zachowania – wychowawca klasy po obligatoryjnym zasięgnięciu opinii: nauczycieli uczących w danej klasie (nauczyciele uczący zobowiązani są do informowania wychowawcy na bieżąco o problemach wychowawczych) i uczniów danej klasy oraz po zapoznaniu się z samooceną ucznia. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem §13 ust. 3.

7.    Nauczyciele przedmiotów mają obowiązek ustnie poinformować ucznia,
a wychowawca jego rodziców (prawnych opiekunów), o przewidywanej dla niego śródrocznej (końcoworocznej) ocenie niedostatecznej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

8.    O przewidywanej ocenie niedostatecznej rodzice (prawni opiekunowie) będą informowani na zebraniu rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, fakt ten zobowiązani są potwierdzić podpisem w dzienniku lekcyjnym. Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą, będą informowani
o zagrożeniach drogą pocztową (list polecony).

9.     W przypadku rażących zaniedbań w nauce, unikania zajęć z przedmiotu oraz negatywnych ocen uzyskanych po terminie wystawienia zagrożenia, uczeń, który nie miał zagrożenia oceną niedostateczną na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, może otrzymać ocenę niedostateczną na koniec semestru lub roku.
O pojawieniu się zagrożenia po wyznaczonym terminie nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę, który przekazuję tę wiadomość rodzicom.

10.      Nauczyciele przedmiotów oraz wychowawca mają obowiązek poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

11.      Oceny przewidywane na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nie mogą ulec obniżeniu.

12.      Przewidywana przez nauczyciela ocena środroczna i końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Sprawdzian przeprowadza się na pisemny wniosek ucznia, złożony do Dyrektora szkoły nie później niż 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Uczeń może starać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana końcoworoczna (śródroczna) ocena, jeżeli spełni następujące warunki:

a.        Wszystkie jego nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu są usprawiedliwione;

b.       Frekwencja na lekcjach z danych zajęć edukacyjnych nie może być niższa niż 80%;

c.        Pisał wszystkie prace klasowe w semestrze;

d.       Skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy oceny (np. poprawy prac klasowych, konsultacje w ramach godzin dodatkowych nauczyciela – KN);

e.       Napisał podanie do dyrektora szkoły, w którym uzasadnił powód odwołania się od proponowanej przez nauczyciela oceny końcoworocznej (śródrocznej);

f.         Podanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez wychowawcę klasy
i nauczyciela przedmiotu;

13.      Sprawdzian, którego celem jest podwyższenie zaproponowanej oceny, przeprowadza  nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, z których uczeń chce podwyższyć ocenę.

14.      Zakres treści nauczania obowiązujący na sprawdzianie uwzględnia:

·  po pierwszym semestrze – treści i problematykę omówioną w czasie jego trwania;

· na koniec roku szkolnego – treści i problematykę omówioną w drugim semestrze lub w pierwszym  i drugim semestrze (decyzję podejmuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych);

15.               Termin sprawdzianu uzgadnia dyrektor szkoły z nauczycielem danych zajęć    edukacyjnych. Nauczyciel informuje ucznia o terminie i zakresie treści sprawdzianu.

16.               Sprawdzian składa się z części pisemnej i ustnej.

17.               Po zakończeniu sprawdzianu nauczyciel informuje ucznia o uzyskanej ocenie.

18.               Dokumentację sprawdzianu stanowią:

a.        polecenia do części pisemnej i ustanej;

b.       praca pisemna ucznia;

c.        komentarz do odpowiedzi ustanej ucznia;

19.                Dokumentację z przeprowadzonego sprawdzianu przechowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, z których uczeń przystąpił do sprawdzianu. Dokumentacja zostaje zachowana do końca danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia.

20.                Wynik sprawdzianu jest podstawą do wystawienia (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocena nie może być niższa od oceny wcześniej proponowanej przez nauczyciela.

21.                Uczeń, który ubiega się o wyższą niż przewidywana ocenę z zachowania, ma prawo złożyć do wychowawcy pisemny wniosek, w którym wykaże, że może się wylegitymować zasługami uzasadniającymi ocenę wyższą niż zaproponowana przez wychowawcę.

22.                Warunkiem ubiegania się przez ucznia o wyższą niż przewidywana ocenę
z zachowania jest mniejsza niż dopuszczalna w WO liczba godzin nieusprawiedliwionych dla danej oceny.

23.                Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wniosek ucznia rozpatrywany jest przez zespół nauczycieli uczących w danej klasie, ale ostateczną decyzję podejmuje wychowawca.

24.                Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena końcoworoczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

25.                Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

26.                Jeżeli uczeń uzyskał ocenę niedostateczną w wyniku klasyfikacji śródrocznej, jest on zobowiązany w ciągu dwóch pierwszych tygodni kolejnego semestru zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia zasad zaliczenia semestru, za który otrzymał ocenę niedostateczną. Zasady zaliczenia uzależnione są od specyfiki przedmiotu i zawarte
w PZO. Uczeń zobowiązany jest zaliczyć I semestr do 30 marca. Jeżeli jednak uczeń nie zaliczył I semestru (mimo podjęcia przez niego prób zaliczenia), a średnia roczna osiąganych przez niego wyników wynosi minimum 1,8, wówczas ocena na koniec roku będzie pozytywna.

27.      Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.

28.      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

29.      W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

30.      Uczeń nie może być klasyfikowany, jeśli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę przeznaczonego na te zajęcia czasu w szkolnym planie nauczania.

31.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

32.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych może zdawać egzamin klasyfikacyjny tylko za zgodą Rady Pedagogicznej. Podanie ucznia
z uzasadnienie rozpatrywane jest na Radzie Klasyfikacyjnej.

33.      Egzamin klasyfikacyjny odbywa się dzień przed Radą Zatwierdzającą.

34.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

35.      W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice, prawni opiekunowie ucznia.

36.      Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

37.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a.    realizujący indywidualny tok lub program nauki,

b.   spełniający obowiązek szkolny lub obowiązki nauki poza szkołą,

c.    ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej niż wynika to ze świadectwa szkolnego;

d.   zmieniający typ szkoły lub profil klasy;

e.   w przypadku różnic programowych z przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania z wyjątkiem wychowania fizycznego.

 §13 Egzamin sprawdzający

1.          Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.          W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która w przypadku końcoworocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnychW skład komisji wchodzą:

o    Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  
kierownicze – jako przewodniczący komisji,

o    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

o    dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie  same zajęcia edukacyjne.

3.     W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala się roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

W skład komisji wchodzą:

o  Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  
kierownicze  jako przewodniczący komisji,

o  wychowawca klasy,

o  wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

o  pedagog,

o  psycholog,

o  przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

o  przedstawiciel Rady Rodziców.

4.     Termin egzaminu sprawdzającego uzgadnia Dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin sprawdzający musi się odbyć nie później niż dwa dni od daty złożenia podania.

5.     Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.     Ustalona przez komisję końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z  wyjątkiem niedostatecznej końcoworocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych – zwolnienie lekarskie – nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

§14. Egzamin poprawkowy

1.     Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2.     Nauczyciel egzaminator przed zakończeniem zajęć w roku szkolnym przygotowuje:

§  zakres materiału dla ucznia, który po otrzymaniu w/w zakresu podpisuje jego odbiór

      a w sekretariacie szkoły składa jako dokumenty poufne:

§  tematy do egzaminu pisemnego

§  zestawy na egzamin ustny (trzy dla jednego ucznia).

3.     Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

4.     Egzamin poprawkowy obejmuje zakres materiału z całego roku szkolnego.

5.     Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu  
ferii letnich.

6.     Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  
W skład komisji wchodzą:

a.        dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b.       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

c.        nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub zajęcia pokrewne – jako członek komisji.

7.          Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

8.          Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych – zwolnienie lekarskie  – nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. Do momentu zdania egzaminu poprawkowego uczeń nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

9.          Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia dotyczące uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego oceny, jeżeli została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

10.      Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Ocena ustalona przez komisję w wyniku egzaminu sprawdzającego jest ostateczna.

11.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
(z zastrzeżeniem §15, pkt 2). i może powtarzać klasę.

§15. Promowanie.

1.     Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem §15 pkt. 2 i 5.

2.     Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

3.     Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem§15 pkt. 5 i 6.

4.     Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

5.     Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.. (§13 pkt.7 rozp. MEN z dn. 8.09.2006r.)

6.     Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.(§13 pkt. 8 rozp. MEN z dn. 8.09.2006r.)

Wewnątrzszkolne Ocenianie funkcjonuje w powiązaniu z odpowiednimi zapisami Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły, tworząc z nimi pełny zbiór praw, obowiązujących uczniów LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha. Regulamin Szkoły normuje niektóre sytuacje szczegółowe, ujęte w pozostałych ww. dokumentach i uzupełnia wykładnię prawa Szkoły. 

Obowiązuje od 07.09.2014

Radę Pedagogiczną  LXIII LO              Radę Rodziców              Przedstawicieli Samorządu

                                                                                                                                             Szkolnego                   

………………………………           ………………………… …………………………

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE  

W LXIII LO IM. LAJOSA KOSSUTHA W WARSZAWIE

 §1. Podstawa prawna

Wewnątrzszkolne Ocenianie w LXIII Liceum Ogólnokształcącym im. L. Kossutha w Warszawie tworzy się na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych  ( Dz. U. z dn. 11.05.2009r) i zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra MEN z dnia 1 września 2009 r., z późniejszymi zmianami.

§2. Założenia ogólne

Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest procesem polegającym na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności wynikających z programów nauczania, a także rozpoznawaniem przez wychowawcę klasy, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia realizowania przez ucznia danej klasy zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz formułowaniu oceny.

§3. Cele Wewnątrzszkolnego Oceniania

 1. Ujednolicenie systemu oceniania pod względem wymagań i ocen.
 2. Stworzenie jasnych, zrozumiałych i dostępnych kryteriów oceny.
 3. Motywacja uczniów do nauki, rozwijania zdolności i umiejętności.
 4. Dostarczenie użytecznej informacji zwrotnej dla uczniów i rodziców o postępach w nauce.
 5. Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu rozwoju (przygotowanie do egzaminów).
 6. Ewaluacja procesu uczenia się i nauczania.
 7. Pomoc nauczycielom w doskonaleniu i doborze metod nauczania.

§4. Wewnątrzszkolne  Ocenianie

 1. Obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie
  o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Obejmuje ocenianie.
  1. bieżące (cząstkowe),
  2. klasyfikacyjne śródroczne,
  3. klasyfikacyjne końcoworoczne.
 3. Obejmuje ocenianie zachowania.
 4. Obejmuje przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych  
  i sprawdzających.
 5. Obejmuje ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i końcoworocznych oraz ustalenie trybu uzyskiwania przez uczniów oceny wyższej od przewidywanej.
 6. Obejmuje wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem szkolnych standardów wymagań wynikających z wizji absolwenta naszego liceum.


 

§5. Szkolne standardy wymagań

Dążymy do tego, aby absolwent naszej szkoły umiał:

 1. korzystać z różnorodnych źródeł informacji;
 2. w twórczy sposób rozwiązywać problemy, stosując zdobytą wiedzę w nowych  
  sytuacjach;
 3. funkcjonować w społeczeństwie, przestrzegać zasad współżycia społecznego,
 4. efektywnie współdziałać w zespole;
 5. określić mocne strony swej osobowości;
 6. żyć w zgodzie z otaczającą przyrodą, być jej cząstką.

§6. Funkcje oceny

 1. Motywująca – stwarzanie takich sytuacji, aby każdy uczeń mógł osiągnąć sukces  
  i przeżyć dumę z tego, co dokonał.
 2. Informacyjna – dla ucznia i rodziców – informuje ich o poziomie osiągnięć;  
  dla nauczycieli – o efektywności wybranego programu i metod nauczania;  
  dla nadzoru pedagogicznego – o efektywności procesu nauczania i uczenia się.
 3. Kontrolująca – dla ucznia i rodziców – umożliwia bieżące wychwycenie braków  
  i stwarza szansę szybkiego nadrobienia zaległości.
 4. Wartościująca – różnicuje i uporządkowuje wiadomości uczniów zgodnie z przyjętą skalą, informuje, w jakim stopniu uczeń przygotowany jest do dalszego kształcenia.

§7. Jawność oceny

1.    Oceny są jawne.

2.    Każdy nauczyciel jest zobowiązany na początku roku szkolnego poinformować uczniów
i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, kryteriach ocen oraz warunkach i trybie uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych.

a.       Uczniowie są informowani na pierwszej lekcji przez nauczyciela  
przedmiotu.

b.      Rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informacje bezpośrednio 
u nauczyciela przedmiotu.

3.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz  
rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania, w tym  
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

a.       Uczniowie informowani są na pierwszej godzinie wychowawczej.

b.      Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na pierwszym zebraniu.

4.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu (na terenie szkoły) sprawdzone i ocenione prace klasowe oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia na zasadach ustalonych  
z nauczycielem.

5.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel przedstawia uzasadnienie oceny.

6.    O postępach i trudnościach ucznia w nauce, wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) podczas zebrań z rodzicami i dni otwartych, których harmonogram podaje na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym.

7.    Obecność rodziców na zebraniach jest obowiązkowa

8.    W sprawach niecierpiących zwłoki, wychowawca lub nauczyciel zaprasza rodziców do Szkoły na indywidualną rozmowę lub przeprowadza ją telefonicznie. Fakt ten         odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

9.    Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami w ciągu dnia pracy odbywają się pod warunkiem, że nie zakłóca to pracy nauczyciela.

§8. Zasady opracowania wymagań edukacyjnych i kryteria oceniania

1.    Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć   edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.

2.    Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym  
z programu nauczania tylko wówczas gdy:

o    Rodzice dołączają opinię z poradni do dokumentów składanych przy zapisie do klasy pierwszej.

o    Rodzice dostarczą opinię w trakcie roku szkolnego, zaraz po jej otrzymaniu, jeśli uczeń był badany w trakcie roku szkolnego.

o    Uczeń prowadzi zeszyt ćwiczeń, zgodny z zaleceniami pedagoga szkolnego.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków     wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

§9. Kryteria ocen z zajęć edukacyjnych

1.    Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a.       w całości opanował program z danego przedmiotu oraz posiadł wiedzę
 i umiejętności znacznie wykraczające poza realizowany program nauczania,

b.      samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

c.       znajduje odkrywcze, nietypowe rozwiązania problemów, w tym – zadań znacznie wykraczających poza program nauczania,

d.      osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

2.    Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a.       opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności, określony przez realizowany program,

b.      sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami w praktyce,

c.       rozwiązuje samodzielnie różnorodne, w tym także niestandardowe, problemy.

3.    Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a.       rozumie i poprawnie stosuje określone w programie terminy, pojęcia i fakty,

  1. rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania,
  2. posługuje się zdobytą wiedzą w różnych sytuacjach problemowych.

4.    Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe zawarte
     w podstawie programowej i programie nauczania.

5.    Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

  1. ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie programowej, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z zajęć edukacyjnych w dalszym toku nauki,
  2. zna większość elementarnych terminów, pojęć i faktów, rozwiązuje (wykonuje)
   z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności.

6.    Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie programowej, w stopniu umożliwiającym dalsze zdobywanie wiedzy z danych zajęć edukacyjnych.

§10 Bieżące ocenianie (skala i sposób formułowania ocen bieżących)

1.      Uczeń jest oceniany na podstawie prac klasowych, kartkówek, odpowiedzi ustnych, prac domowych, pracy na lekcji, reprezentowanych przez siebie umiejętności praktycznych, opracowanych i prezentowanych referatów, wystąpień, pokazów itp.

2.      Każdy nauczyciel ma prawo stosować i oceniać każdy obszar aktywności ucznia,  który służy osiąganiu określonych wcześniej umiejętności przedmiotowych.

3.      Prace klasowe są zapowiadane przynajmniej na tydzień przed ich terminem,
z jednoczesnym podaniem zakresu materiału, jaki będzie wymagany na sprawdzianie,
i fakt ten odnotowany jest w dzienniku z datą wpisu.

4.      Przed pracą klasową nauczyciel informuje uczniów o zakresie materiału, objętego sprawdzianem. Nauczyciel decyduje o konieczności przeprowadzenie lekcji powtórzeniowej.

5.      Nauczyciel ma obowiązek dać do wglądu uczniowi sprawdzoną zarówno kartkówkę jak i pracę klasową.

6.      Prace klasowe muszą być omówione przy oddaniu (analiza błędów i poprawa w zależności od potrzeb zespołu klasowego). Należy podać kryteria oceniania prac klasowych.

7.      Możliwość poprawiania ocen cząstkowych, ilości nieprzygotowań oraz zaliczania prac klasowych w przypadku nieobecności ucznia, regulują indywidualne ustalenia poszczególnych nauczycieli zawarte w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (PZO). Tryb poprawiania ocen cząstkowych związany jest ze specyfiką przedmiotu. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania oceny uzyskanej z pracy klasowej. Szczegółowe ustalenia znajdują się w PZO.

8.      W jednym dniu może się odbyć tylko jedna praca klasowa z wyjątkiem sytuacji, kiedy termin pracy klasowej został zmieniony na prośbę uczniów lub z innych ważnych przyczyn.

9.      Uczeń chory nie przychodzi do szkoły „tylko” na sprawdzian bądź poprawę.


 

10.  Oceny z pisemnych sprawdzianów i prac klasowych odpowiadają wykonaniu pracy sprawdzającej w podanych procentach (wyjątek – punkty 10a, 10b i 10c):

Ocena:

niedostateczny

0%

29%

 

Ocena:

dopuszczający

30%

54%

 

Ocena:

dostateczny

55%

70%

 

Ocena:

dobry

71%

84%

 

Ocena:

bardzo dobry

85%

95%

 

Ocena:

celujący

96% -100%

i wiadomości wykraczające poza program.

 

10a.  Z obowiązkowych przedmiotów maturalnych: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego próg procentowy na ocenę dopuszczającą wynosi 40 %. Pozostałe przedziały procentowe pozostają bez zmian.

10b. Od klasy drugiej z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym próg procentowym na ocenę dopuszczającą wynosi 45 %. Pozostałe przedziały procentowe pozostają bez zmian.

10c. Ze sprawdzianu semestralnego próg procentowy na ocenę dopuszczającą wynosi
35 %. Pozostałe progi procentowe pozostają bez zmian.

11.  Nie można pytać na ocenę ani robić sprawdzianów na lekcji, która w ciągu danego dnia pojawiła się jako zastępstwo za inną lekcję, a nie znajduje się w stałym planie zajęć tego dnia.

12.  W szkole obowiązuje skala ocen zgodna z Rozporządzeniem MEN. Dopuszczalne są znaki „+” i „-„ w ocenach bieżących; znaków „+” i „-„ nie stosujemy przy ocenach semestralnej i rocznej.

§11. Ocenianie zachowania ucznia

1.  Śródroczna i końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia                                 w szczególności:

§  wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

§  postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej i klasowej,

§  dbałość o honor i tradycję szkoły,

§  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

§  właściwe zachowanie na lekcjach i poza nimi, na terenie szkoły i poza nią,

§  kulturę osobistą oraz właściwy stosunek do nauczycieli, personelu administracyjnego i technicznego szkoły oraz kolegów,

§  dbałość o mienie, czystość i estetykę szkoły,

§  dbałość o wygląd osobisty (nie odbiegający od zasad przyjętych 
w regulaminie szkoły),

§  noszenie identyfikatora w widocznym miejscu, zmianę obuwia,

§  zakaz picia alkoholu, zakaz palenia papierosów (w tym także
e-papierosów), zakaz posiadania, dystrybucji i używania narkotyków,

§  dbałość o kulturę języka,

§  godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią.

2.  Z obowiązującej aktualnie skali ocen nasza Szkoła wybrała ocenę dobrą jako podstawową, stanowiącą o zachowaniu, do którego Szkoła nie ma zastrzeżeń.  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki z niżej podanych:

a.   przestrzega prawa Szkoły, zapisanego w Statucie i Regulaminie Szkoły,

b.  ma nie więcej niż 5 spóźnień i nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze,

c.   jest systematyczny i obowiązkowy,

d.  rozwija swoje talenty i zdolności,

e.   chętnie służy radą i pomocą,

f.   bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych,

g.  dba o wspólne mienie i porządek na terenie Szkoły,

h.  nie używa słów wulgarnych i obraźliwych,

i.    przestrzega zasad bezpieczeństwa,

j.    nie zażywa, nie przynosi i nie przechowuje żadnego rodzaju środków uzależniających,

k.  odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników Szkoły oraz swoich kolegów,

l.    nie stosuje przemocy w żadnej formie,

m.przestrzega podstawowych zasad dobrego wychowania i jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki z niżej podanych:

a.   spełnia wymagania zachowania dobrego (z wyjątkiem punktu b. kryteriów na ocenę dobrą),

b.  ma nie więcej niż 3 spóźnienia w semestrze i nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych;

c.   umie dostosować styl swoich wypowiedzi do sytuacji,

d.  współorganizuje imprezy klasowe lub szkolne.

Ocenę  wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki z niżej podanych:

a.   spełnia wymagania zachowania bardzo dobrego( z wyjątkiem pkt. b kryteriów na ocenę bardzo dobrą),

b.  ma nie więcej niż 3 spóźnienia w semestrze i nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione;

c.   godnie reprezentuje Szkołę na zewnątrz – bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych, obchodach rocznic, imprezach, promujących Szkołę itd.

d.  angażuje się w pracę społeczną na terenie Szkoły i poza nią,

e.   swoim zachowaniem i stosunkiem do obowiązków może służyć za wzór postępowania dla innych.

Ocenę  poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki z niżej podanych:

a.   przestrzega prawa Szkoły, zapisanego w Statucie i Regulaminie Szkoły,

b.  ma powyżej 5, nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 12 spóźnień w semestrze,

c.   przestrzega podstawowych zasad dobrego wychowania i jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń,

d.  odnosi się z szacunkiem do wszystkich pracowników Szkoły, rodziców 
i rówieśników,

e.   dba o dobre imię Szkoły,

f.   stara się być koleżeński i sumienny w wykonywaniu obowiązków i poleceń,

g.  szanuje mienie własne, cudze i szkolne,

h.  przestrzega zasad bezpieczeństwa,

i.    nie zażywa, nie przynosi i nie przechowuje środków uzależniających,

j.    nie stosuje przemocy,

k.  przestrzega ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych  
i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych,

l.    nie zakłóca przebiegu zajęć edukacyjnych przez niewłaściwe zachowanie się.

Ocenę  nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego zachowanie odpowiada jakiejkolwiek, choćby jednej, z niżej wymienionych postaw, nie akceptowanych przez Szkołę:

a.   ma powyżej 20, nie więcej niż 50 godzin nieusprawiedliwionych /bez uwzględniania innych kryteriów/,

b.  ma ponad 12 spóźnień, przeszkadza innym w nauce lub nauczycielom 
w prowadzeniu lekcji,

c.   lekceważąco odnosi się do pracowników Szkoły lub kolegów,

d.  nie dba o mienie wspólne na terenie Szkoły,

e.   używa wulgarnego słownictwa,

f.   pali papierosy,

g.  wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób nieuczciwy – ściąga, przepisane od innych prace przedstawia jako własne, narusza prawa autorskie, dopuszcza się plagiatu, przynosi sfałszowane usprawiedliwienia,

h.  za swoje zachowanie został ukarany ostrzeżeniem dyrektora Szkoły,

i.    do zachowania ucznia również poza Szkołą zgłasza zastrzeżenia Straż Miejska lub Policja.

Ocenę  naganną otrzymuje uczeń, którego zachowanie odpowiada jakiejkolwiek (choćby jednej) z niżej wymienionych postaw, nieakceptowanych przez Szkołę:

a.   ma więcej niż 50 godzin nieusprawiedliwionych /bez uwzględnienia innych kryteriów/,

b.  swoim zachowaniem negatywnie wpływa na rówieśników,

c.   nie szanuje godności osobistej pracowników Szkoły lub kolegów,

d.  godzi swoim zachowaniem lub kulturą osobistą w dobre imię Szkoły,

e.   jest animatorem sytuacji, w sposób bezpośredni zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych,

f.   dopuszcza się aktów wandalizmu na terenie Szkoły lub poza nią,

g.  stosuje wobec innych przemoc,

h.  dopuścił się (nawet incydentalnie) użycia w Szkole lub poza nią narkotyków, alkoholu, broni,

i.    dopuścił się kradzieży,

j.    popada w konflikty z prawem,

k.  za swoje zachowanie został ukarany naganą Dyrektora Szkoły.

3. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

4.    Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych są  zapisane w „Regulaminie usprawiedliwiania nieobecności”, który jest załącznikiem do WO.

5.     Uczniowie, którzy w danym miesiącu uzyskali 100% frekwencji i nie mają uwag za złe zachowanie, otrzymują dodatkowe nieprzygotowanie z wybranego przez siebie przedmiotu.

§12. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna

1.        Rok szkolny dla klasy pierwszej i drugiej dzieli się na 2 semestry.

2.        W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie:

§  śródroczne  – wg harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego.

§  końcoworoczne – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego.

3.   klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna – w danym roku szkolnym  polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali:

o  celujący – 6

o  bardzo dobry – 5

o  dobry – 4

o  dostateczny – 3

o  dopuszczający – 2

o  niedostateczny – 1

     oraz oceny zachowania wg skali:

o  wzorowe

o  bardzo dobre

o  dobre

o  poprawne

o  nieodpowiednie

o  naganne.

4.                 Nauczyciel, wystawiając ocenę śródroczną i końcoworoczną z przedmiotu, musi uwzględnić średnią ważoną. Ocena śródroczna i końcoworoczna nie może być niższa niż wynika to ze średniej ważonej, o ile zostały spełnione wszystkie warunki zawarte
w Przedmiotowych Zasadach Oceniania (wyjątek – punkt 4a). Wagi za poszczególne oceny zawarte są w PZO.

4a. Ocena może być obniżona w dół o jeden, gdy frekwencja ucznia na zajęciach
z danego przedmiotu jest niższa niż 70%.


 

5.    Progi średniej ważonej są przeliczone na stopnie w następującej skali:

       0,00 – 1,67     niedostateczny

       1,68 – 2,59    dopuszczający

       2,60 – 3,59    dostateczny

       3,60 – 4,59    dobry

       4,60 –5,49     bardzo dobry

       5,50 – 6,00    celujący

6.   Oceny klasyfikacyjne ustalają z przedmiotów – nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a oceny z zachowania – wychowawca klasy po obligatoryjnym zasięgnięciu opinii: nauczycieli uczących w danej klasie (nauczyciele uczący zobowiązani są do informowania wychowawcy na bieżąco o problemach wychowawczych) i uczniów danej klasy oraz po zapoznaniu się z samooceną ucznia. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem §13 ust. 3.

7.   Nauczyciele przedmiotów mają obowiązek ustnie poinformować ucznia,
a wychowawca jego rodziców (prawnych opiekunów), o przewidywanej dla niego śródrocznej (końcoworocznej) ocenie niedostatecznej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

8.   O przewidywanej ocenie niedostatecznej rodzice (prawni opiekunowie) będą informowani na zebraniu rodziców na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, fakt ten zobowiązani są potwierdzić podpisem w dzienniku lekcyjnym. Rodzice, którzy nie uczestniczą w spotkaniach z wychowawcą, będą informowani
o zagrożeniach drogą pocztową (list polecony).

9.    W przypadku rażących zaniedbań w nauce, unikania zajęć z przedmiotu oraz negatywnych ocen uzyskanych po terminie wystawienia zagrożenia, uczeń, który nie miał zagrożenia oceną niedostateczną na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, może otrzymać ocenę niedostateczną na koniec semestru lub roku.
O pojawieniu się zagrożenia po wyznaczonym terminie nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę, który przekazuję tę wiadomość rodzicom.

10.    Nauczyciele przedmiotów oraz wychowawca mają obowiązek poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

11.    Oceny przewidywane na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nie mogą ulec obniżeniu.

12.    Przewidywana przez nauczyciela ocena środroczna i końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Sprawdzian przeprowadza się na pisemny wniosek ucznia, złożony do Dyrektora szkoły nie później niż 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Uczeń może starać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana końcoworoczna (śródroczna) ocena, jeżeli spełni następujące warunki:

a.       Wszystkie jego nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu są usprawiedliwione;

b.      Frekwencja na lekcjach z danych zajęć edukacyjnych nie może być niższa niż 80%;

c.       Pisał wszystkie prace klasowe w semestrze;

d.      Skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy oceny (np. poprawy prac klasowych, konsultacje w ramach godzin dodatkowych nauczyciela – KN);

e.       Napisał podanie do dyrektora szkoły, w którym uzasadnił powód odwołania się od proponowanej przez nauczyciela oceny końcoworocznej (śródrocznej);

f.       Podanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez wychowawcę klasy
i nauczyciela przedmiotu;

13.     Sprawdzian, którego celem jest podwyższenie zaproponowanej oceny, przeprowadza  nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, z których uczeń chce podwyższyć ocenę.

14.     Zakres treści nauczania obowiązujący na sprawdzianie uwzględnia:

· po pierwszym semestrze – treści i problematykę omówioną w czasie jego trwania;

· na koniec roku szkolnego – treści i problematykę omówioną w drugim semestrze lub w pierwszym  i drugim semestrze (decyzję podejmuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych);

15.              Termin sprawdzianu uzgadnia dyrektor szkoły z nauczycielem danych zajęć    edukacyjnych. Nauczyciel informuje ucznia o terminie i zakresie treści sprawdzianu.

16.              Sprawdzian składa się z części pisemnej i ustnej.

17.              Po zakończeniu sprawdzianu nauczyciel informuje ucznia o uzyskanej ocenie.

18.              Dokumentację sprawdzianu stanowią:

a.       polecenia do części pisemnej i ustanej;

b.      praca pisemna ucznia;

c.       komentarz do odpowiedzi ustanej ucznia;

19.              Dokumentację z przeprowadzonego sprawdzianu przechowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, z których uczeń przystąpił do sprawdzianu. Dokumentacja zostaje zachowana do końca danego roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia.

20.              Wynik sprawdzianu jest podstawą do wystawienia (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocena nie może być niższa od oceny wcześniej proponowanej przez nauczyciela.

21.              Uczeń, który ubiega się o wyższą niż przewidywana ocenę z zachowania, ma prawo złożyć do wychowawcy pisemny wniosek, w którym wykaże, że może się wylegitymować zasługami uzasadniającymi ocenę wyższą niż zaproponowana przez wychowawcę.

22.              Warunkiem ubiegania się przez ucznia o wyższą niż przewidywana ocenę
z zachowania jest mniejsza niż dopuszczalna w WO liczba godzin nieusprawiedliwionych dla danej oceny.

23.              Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wniosek ucznia rozpatrywany jest przez zespół nauczycieli uczących w danej klasie, ale ostateczną decyzję podejmuje wychowawca.

24.              Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena końcoworoczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

25.              Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

26.              Jeżeli uczeń uzyskał ocenę niedostateczną w wyniku klasyfikacji śródrocznej, jest on zobowiązany w ciągu dwóch pierwszych tygodni kolejnego semestru zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia zasad zaliczenia semestru, za który otrzymał ocenę niedostateczną. Zasady zaliczenia uzależnione są od specyfiki przedmiotu i zawarte
w PZO. Uczeń zobowiązany jest zaliczyć I semestr do 30 marca. Jeżeli jednak uczeń nie zaliczył I semestru (mimo podjęcia przez niego prób zaliczenia), a średnia roczna osiąganych przez niego wyników wynosi minimum 1,8, wówczas ocena na koniec roku będzie pozytywna.

27.    Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.

28.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

29.    W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

30.    Uczeń nie może być klasyfikowany, jeśli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę przeznaczonego na te zajęcia czasu w szkolnym planie nauczania.

31.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

32.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych może zdawać egzamin klasyfikacyjny tylko za zgodą Rady Pedagogicznej. Podanie ucznia
z uzasadnienie rozpatrywane jest na Radzie Klasyfikacyjnej.

33.    Egzamin klasyfikacyjny odbywa się dzień przed Radą Zatwierdzającą.

34.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

35.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice, prawni opiekunowie ucznia.

36.    Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

37.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

a.   realizujący indywidualny tok lub program nauki,

b.  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązki nauki poza szkołą,

c.   ubiegający się o przyjęcie do klasy wyższej niż wynika to ze świadectwa szkolnego;

d.  zmieniający typ szkoły lub profil klasy;

e.   w przypadku różnic programowych z przedmiotów obowiązkowych ujętych w planach nauczania z wyjątkiem wychowania fizycznego.

 §13 Egzamin sprawdzający

1.         Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.         W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która w przypadku końcoworocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnychW skład komisji wchodzą:

o   Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  
kierownicze – jako przewodniczący komisji,

o   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

o   dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie  same zajęcia edukacyjne.

3.    W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala się roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

W skład komisji wchodzą:

o  Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko  
kierownicze  jako przewodniczący komisji,

o  wychowawca klasy,

o  wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

o  pedagog,

o  psycholog,

o  przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

o  przedstawiciel Rady Rodziców.

4.    Termin egzaminu sprawdzającego uzgadnia Dyrektor szkoły z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin sprawdzający musi się odbyć nie później niż dwa dni od daty złożenia podania.

5.    Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.    Ustalona przez komisję końcoworoczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z  wyjątkiem niedostatecznej końcoworocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych – zwolnienie lekarskie – nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

§14. Egzamin poprawkowy

1.    Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2.    Nauczyciel egzaminator przed zakończeniem zajęć w roku szkolnym przygotowuje:

§  zakres materiału dla ucznia, który po otrzymaniu w/w zakresu podpisuje jego odbiór

      a w sekretariacie szkoły składa jako dokumenty poufne:

§  tematy do egzaminu pisemnego

§  zestawy na egzamin ustny (trzy dla jednego ucznia).

3.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

4.    Egzamin poprawkowy obejmuje zakres materiału z całego roku szkolnego.

5.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu  
ferii letnich.

6.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  
W skład komisji wchodzą:

a.       dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b.      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

c.       nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub zajęcia pokrewne – jako członek komisji.

7.         Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

8.         Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych – zwolnienie lekarskie  – nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. Do momentu zdania egzaminu poprawkowego uczeń nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

9.         Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia dotyczące uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego oceny, jeżeli została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

10.     Termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Ocena ustalona przez komisję w wyniku egzaminu sprawdzającego jest ostateczna.

11.     Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
(z zastrzeżeniem §15, pkt 2). i może powtarzać klasę.

§15. Promowanie.

1.    Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem §15 pkt. 2 i 5.

2.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

3.    Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem§15 pkt. 5 i 6.

4.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

5.    Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.. (§13 pkt.7 rozp. MEN z dn. 8.09.2006r.)

6.    Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.(§13 pkt. 8 rozp. MEN z dn. 8.09.2006r.)

Wewnątrzszkolne Ocenianie funkcjonuje w powiązaniu z odpowiednimi zapisami Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły, tworząc z nimi pełny zbiór praw, obowiązujących uczniów LXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Lajosa Kossutha. Regulamin Szkoły normuje niektóre sytuacje szczegółowe, ujęte w pozostałych ww. dokumentach i uzupełnia wykładnię prawa Szkoły. 

Obowiązuje od 07.09.2014

Radę Pedagogiczną  LXIII LO              Radę Rodziców              Przedstawicieli Samorządu

                                                                                                          Szkolnego                   

………………………………           …………………………       …………………………

Skip to content